Poslovni plan

Poslovni plan se u pravilu izrađuje za investicije do 700.000 kn za HBORHAMAG BICRO, poslovne banke, ali i poduzeća koja žele testirati svoje poslovne ideje. Cijena izrade ovisi o kompleksnosti te vrijednosti investicije i kreće se od 4.000 kn do 15.000 kn. Prosječno vrijeme trajanja izrade poslovnog plana je 5 do 10 radnih dana.

Obratiti nam se s povjerenjem!

Mail: info@poslovni-plan.eu

Tel: 095/850-6190

Trenutno popularno: ESIF zajmovi. Zajmovi do 50.000 EUR, uz kamatu od 0,5% do 1,5%.

Usluge promidžbe i vidljivosti.

U nastavku prikazujemo bitne elemente poslovnog plana:

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.
Izrada poslovnog plana nije strogo šablonska, to nije „porezna prijava“ koju morate ispuniti na točno određeni način već se možete kretati u određenim, prepoznatljivim okvirima. Dakle poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Poslovnom planu se prilažu svi dokumenti koji su korišteni prilikom njegove izrade (ponude, troškovnici, godišnji financijski izvještaji, izvještaji o porezu na dobit/dohodak, popis dugotrajne imovine i slično. Također, slike postojećeg stanja poduzeća te slike opreme ili druge dugotrajne imovine koja se kupuje (i postojeće imovine) stvaraju konkretniju predodžbu o samom poduzeću (firma, obrt ili druga pravna osoba) i projektu u koji se ulazi.

poslovni plan

Zašto je poslovni plan važan:

 1. izrada poslovnog plana traži i vrijeme i novac, ali se to višestruko vraća
 2. poslovni plan vam pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike
 3. pomaže vam u lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti
 4. ukoliko zatreba, pomoći će vam za dobivanje kreditnih sredstava
 5. pomaže vam u privlačenju potencijalnih partnera koji će vas shvaćati ozbiljnije
 6. omogućava bržu i jednostavniju komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama
 7. što je vaš poslovni plan bolje razrađen i očekivani uspjeh vašeg pothvata je izvjesniji

 Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko načela:
 
– da je lako čitljiv i razumljiv;
– da je orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika;
– da sadrži procjenu utjecaja konkurencije i
– da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju.

KOJI SU TEMELJNI ELEMENTI PLANA?

Temeljni elementi plana:

 1. temeljni podaci o poduzetniku- čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća
 2. prikaz proizvoda i usluga- s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti, franšize i sl.
 3. analiza prodajnog tržišta i konkurencija– približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata (treba istaknuti prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju, poželjno istaknuti razvojne trendove u gospodarskoj djelatnosti jer je za bankare jako bitna procjena što će biti s dotičnom gospodarskom granom u budućnosti)
 4. marketing strategija- na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena
 5. proizvodnja i distribucija- tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima
 6. financije- ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultati i
 7. podaci o menadžerskom timu- kvalitetni menadžeri su jamstvo uspjeha

Smisao svakog poslovanja je zadovoljavanje nečijih potreba. Prema tome jako je bitno:

 1. razumjeti tržište- što tržište traži, kakve su navike i potrebe kupaca, kupovna moć, spremnost na kupnju
 2. tehnološke mogućnosti- znanje i iskustvo poduzetnika, materijalne mogućnosti za osiguranje suvremene opreme
 3. ljudski potencijali- vještine i znanje ljudi uključenih u proces;
 4. financije- mogućnost dobivanja novca
 5. organizacija poslovanja- mora biti u funkciji optimalnog poslovanja, odnosno ostvarivanja definiranih ciljeva

PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

Podaci o poduzetniku

1.1. opći podaci
– upis u registar, podskupina djelatnosti za d.o.o. i matični broj, početak rada, razvojni put i bitni trenuci u razvoju i ako se traži preslike gore navedenog
1.2. podaci o osnivaču pravne osobe
– životopis

Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje
dobro poznavanje posla kojeg obavljate ili ste obavljali, hobi, talent, sposobnost prepoznavanja prilika, korištenje tuđe ideje, inovacije itd.
2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata
kako realizirati pothvat, do kada, u koliko faza, moguća rješenja itd.

Predmet poslovanja 

3.1. Opis postojećeg poslovanja
– za one koji posluju
3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu- postojeći program
– njegov opis, opis procesa, opreme, dugotrajne imovine, kapaciteta, organizacije poslovanja
3.3 Imovina i učinkovitost poslovanja
– za d.o.o.  trebaju podaci iz zadnje bilance i računa dobiti i gubitka, a za obrt podaci iz zadnja dva pregleda primitaka i izdataka
3.4.Položaj na tržištu nabave
-važni ulazni materijali, dobavljači, ako postoje preslike važnih ugovora-poželjno

Lokacija

4.1. Opis postojeće lokacije
– sjedište (vlasništvo ili zakup), opis prostora, površina, visina, prilazni putovi, mogućnost dolaska vozila, mogućnost manipulacije robom, parkirna mjesta itd.
4.2. Opis lokacije projekta
– ako će biti novi prostor koristiti navedeno pod 4.1.
4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline
– zahtjeva li proces skupnu ili pojedinačnu zaštitu (koju) te što je napravljeno i što se misli napraviti

Tehnološko-tehnički elementi pothvata

5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)
– promjene u prostoru(što i zašto),koja oprema je potrebna(što se misli nabaviti i zašto),rokovi izgradnje i nabava opreme
5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika
– ukupan broj zaposlenih, primaju li redovito plaće, a poželjni su i njihovi podaci
5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih –koji profil, kada vremenski, ima li ih na tržištu, ako ih treba dodatno obrazovati tko će to napraviti

Tržišna opravdanost

6.1. Tržište nabave
ako su isti pod 3.1.3. ne treba ih ponavljati
6.2. Tržište prodaje
ako su isti pod 3.1.4. ne treba ih ponavljati
6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta
– primjer

7.Financijski elementi pothvata 

7.1. Investicije u osnovna sredstva
– osnovna sredstva su dugotrajna imovina. Dugotrajna imovina je imovina s vijekom trajanja duljim od jedne godine, a tu spadaju:
–  zemljište, građevinski objekti, oprema, osnivačka ulaganja itd.
7.2. Investicije u obrtna sredstva
– izračunavaju se koeficijentom obrtaja-npr. trošak materijala, usluga, izdaci osoblja i ostali troškovi.
7.3. Troškovi poslovanja
 ukupni troškovi razvrstani prema skupinama:

materijalni troškovi (el. energija, osnovni i ostali materijali);
troškovi vanjskih usluga (zakup prostora, komunalne usluge, promidžba, knjigovodstvo, HPT i mobitel);
troškovi osoblja i ostali troškovi poslovanja.
7.4. Proračun amortizacije
– amortizacija je umanjenje vrijednosti imovine, a
knjiži se kao trošak i umanjuje dobit.
– koristi se stopa redovnog otpisa a može i ubrzana stopa i jednokratni otpis.

7.5. Izvori financiranja

– Pokazuje nam da li ulažemo s vlastitim sredstvima ili pomoću kredita i u što se ulaže.

 7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)

– koliko iznosi dobit ili gubitak- ako ga imamo.
Projekcija računa dobiti i gubitka za cijelo razdoblje otplate kredita

BR. OPIS
A UKUPNI PRIHOD
1 Materijalni troškova
2 Vanjske usluge
3 Troškovi osoblja
4 Amortizacija
5 Ostali troškovi
6 Kamate na kredit
B UK. RASHODI
C NEOPOREZ.DOB.
D POREZ(20%)
E DOBIT

Projekcija računa dobiti i gubitka za obrtnike

REDNI BR. OPIS
I PRIMICI
II IZDACI
1 Materijalni izdaci
2 Vanjske usluge
3 Izdaci osoblja
4 Amortizacija
5 Ostali izdaci
6 Kamate na kredit
III DOHODAK
IV OS. ODBITAK
1 Osnovni
2 Dodatni
POR. OSNOVICA
Osnovica za 24%
Osnovica za 36%
1 POREZ 24%
2 POREZ 36%
3 PRIREZ
V POREZ I PRIREZ
VI GODIŠNJA PLAĆA VLASNIKA

7.7. Pokazatelji učinkovitosti i novčani tok

7.7.1. Novčani tok

– cilj mu je da pokaže sposobnost podmirenja obveza – posebno kreditnih.

REDNI
BR.
OPIS
I/ PRIMICI
A/ Prihodi
B Izvori financiranja
1 Vlastita sredstva
2 Kredit
3 Ostatak vrijednosti
3.1. Osnovnih sred.
3.2. Obrtnih sred.
II/ IZDACI
B Investicija
1 U dugotrajnu imovinu
2 U obrtna sredstva
3 Materijalni troškovi
4 Vanjske usluge
5 Troškovi osoblja
6 Ostali troškovi
7 Obveze po kreditima
7.1. Otplate
7.2. Kamate
8 Porezi
III/ NETO PRIMICI
IV/ NP-KUMULATIVNO
7.7.2. Pokazatelji učinkovitosti
 1. a) pokazatelji likvidnosti(koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti) su mjere sposobnosti poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.
  b) pokazatelji zaduženosti(koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent financiranja, pokriće troškova kamata, faktor zaduženosti i stupanj pokrića I i II) su mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava.
  c) pokazatelji aktivnosti (koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja i trajanje naplate potraživanja)su mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse.
  d) pokazatelji ekonomičnosti (ekonomičnost ukupnog poslovanja, ekonomičnost prodaje, ekonomičnost redovnog poslovanja, ekonomičnost financiranja i ekonomičnost izvanrednih aktivnosti) mjere odnos prihoda i rashoda – koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.
  e) pokazatelji profitabilnosti (neto profitna marža, bruto profitna marža, neto rentabilnost imovine, bruto rentabilnost imovine i rentabilnost vlastitog kapitala) mjere povrat uloženog kapitala.
  f) pokazatelji investiranja ( dobit po dionici-EPS i ukupna rentabilnost dionice).
  g) točka pokrića je onaj iznos prodaje (novčano ili količinski) kod kojeg je poslovanje poduzeća na nuli (bez dobiti ili gubitka).

Jednom kada se zna točka pokrića tada se zna i minimalni plan prodaje koji se treba ostvariti.

Zaključna ocjena projekta

– ocjena dosadašnjeg poslovanja, na kraju skupna ocjena povezujući nositelja i plan. U svemu ovome najvažniji je nositelj posla. Ocjena se lako daje poduzetnicima koji su već poslovali, a malo teže kad poduzetnici ulaz u novi, različit program.