EU projekti

Lock project posjeduje višegodišnje iskustvo u prijavi i vođenju projekta. Kao konzultanska kuća vodili smo projekte sufinancirani iz:

  • Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),
  • Europskog socijalnog fonda (ESF) i
  • Kohezijskog fonda (KF)

U sklopu projekta sufinanciraju se mjere u cilju podizanja svijesti građana o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova.

Glavni ciljevi:

  • Stopa zaposlenosti (% ljudi u dobi od 20 do 64 godine koji su zaposleni) = 62,9%
  • GERD (Bruto domaći izdaci za istraživanje i razvoj) / % BDP-a koji je uložen u istraživanje i razvoj/inovacije = 1,4
  • Emisije stakleničkih plinova (indeks 1990 = 100) = 106
  • Energija iz obnovljivih izvora energije (%) = 20
  • Povećanje energetske učinkovitosti (%) = 20
  • Stopa ranog odustajanja od obrazovanja (%) = 4
  • Postotak građana sa završenim tercijarnim obrazovanjem (%) = 35  Broj ljudi u siromaštvu i socijalnoj isključenosti ili izloženih riziku od istog = 150.000

Kratka povijest

Proteklih deset godina Hrvatska je provodila pretpristupne programe (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD i IPA). S datumom pristupanja, 1. srpnja 2013., Hrvatskoj su postali dostupni Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) u okviru kojih se Hrvatska snažno zalaže za pridonošenje ciljevima strategije Europa 2020 ulaganjem u pametan, održiv i uključiv rast. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.

Obratiti nam se s povjerenjem!

Mail: info@kproject.eu

Tel: 095/814-3023